مرور رده

مثانه

تومور مثانه

تومور مثانه توده یا زایده ای متشکل از بافتهای غیر طبیعی است که در دیواره مثانه رشد میکند. بیشتر تومورهای مثانه سرطانی هستند اما ممکن است غیر سرطانی هم باشند. در برخی موارد تومور به…
ادامه مطلب ...